Polityka prywatnościPROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED UŻYCIEM TEGO SERWISU LUB APLIKACJI. Korzystając z tej witryny internetowej („Witryna”), wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki użytkowania, nie korzystaj z Usług. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części tych warunków w dowolnym momencie. Prosimy okresowo sprawdzać te warunki pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu zmian w tych warunkach (w tym w naszej Polityce prywatności), zgodnie z naszymi procedurami dotyczącymi istotnych zmian w naszej Polityce prywatności, oznacza akceptację tych zmian.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW
Usługi są własnością i są obsługiwane przez JGRWRITER, Inc., jej spółki zależne lub podmioty stowarzyszone (określane jako JGRWRITER, „my”, „nas” lub „nasze” w niniejszym dokumencie). O ile niniejsze Warunki użytkowania nie stanowią inaczej, żadne materiały z Usług lub jakiejkolwiek Witryny lub Aplikacji będącej własnością, obsługiwanej, licencjonowanej lub kontrolowanej przez JGRWRITER nie mogą być modyfikowane, kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, przesyłane ani rozpowszechniane w żaden sposób , z wyjątkiem tego, że możesz wydrukować jeden egzemplarz lub pobrać jedną kopię materiałów na dowolnym pojedynczym komputerze do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego lub złożyć zamówienie na zakup produktu od JGRWRITER, pod warunkiem, że zachowasz nienaruszone wszystkie prawa autorskie i inne informacje o prawach własności. Wykorzystanie materiałów w jakimkolwiek innym celu, modyfikacja materiałów lub wykorzystanie materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w środowisku komputerowym w sieci jest surowo zabronione. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy JGRWRITER nie jest dozwolone tworzenie ram tej witryny ani aplikacji. Użytkownikowi nie wolno kopiować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani próbować uzyskać kodu źródłowego, modyfikować ani tworzyć prac pochodnych Usług, żadnych aktualizacji ani żadnej ich części. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej nocie prawnej, żadne prawo ani licencja na materiały lub ich część nie będą przyznawane ani dorozumiane.

 

WYKORZYSTANIE WIDŻETÓW
Nasze widżety to narzędzia, które możesz umieścić w swojej witrynie, aby umożliwić odwiedzającym dostęp do naszej witryny lub aplikacji (każdy „widżet”). Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania, niniejszym udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nie podlegającej sublicencjonowaniu, osobistej, odwołalnej licencji na używanie i wyświetlanie Widżetu na swojej stronie internetowej wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek . Użytkownik nie może korzystać z Widżetu w jakimkolwiek innym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, a żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie daje użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w Widżecie. Ponadto nie możesz:

Korzystaj z Widżetu, aby oferować lub promować lub w inny sposób korzystać z Widżetu w związku z jakimikolwiek produktami lub usługami na sprzedaż.
Korzystaj z Widżetu (lub jakiejkolwiek treści wyświetlanej w związku z nim lub za jego pośrednictwem) w jakikolwiek sposób, który stanowiłby potwierdzenie przez nas jakiegokolwiek produktu, usługi, działalności lub marki zawartej na Twojej stronie.
Umieść widżet na dowolnej stronie internetowej, która zawiera treści obraźliwe, nękające, grożące, obraźliwe, dyskryminujące, wulgarne, pornograficzne lub w inny odpowiedni sposób, zgodnie z naszym uznaniem.
Korzystaj z Widżetu w dowolny sposób, który uniemożliwia użytkownikowi końcowemu Twojej witryny linkowanie bezpośrednio do odpowiedniej strony naszych Usług.
Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania dowolnego widżetu w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie również prawo do skierowania użytkownika do zaprzestania wyświetlania lub korzystania w inny sposób z dowolnego widżetu, z dowolnego powodu lub bez powodu i bez odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich.

 

RACHUNKI
Może być wymagane utworzenie konta i podanie hasła do korzystania z niektórych funkcji w naszych Usługach. Zgadzasz się na dostarczanie, utrzymywanie i aktualizowanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie, zgodnie z zaleceniami procesów rejestracji. Nie możesz podszywać się pod żadną osobę lub podmiot, ani przekręcać swojej tożsamości lub przynależności do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym przy użyciu nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji o koncie innej osoby.

Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta, a Ty jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane przez ciebie lub kogokolwiek, kto używa twojego konta. Zgadzasz się zabezpieczyć swoje hasło przed dostępem innych osób. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało naruszone, musisz natychmiast skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres customercare@JGRWRITER.com. JGRWRITER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieuprawnionego użycia Twojego hasła, z twoją wiedzą lub bez niej, a ty zgadzasz się zabezpieczyć i nieszkodliwe JGRWRITER za straty poniesione przez JGRWRITER lub inną stronę z powodu, że ktoś inny używa Twojego konta jako wynik nieumiejętnego obchodzenia się z hasłem.

 

TREŚĆ POSTAWIONA LUB PRZEKAZANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Niektóre strony w Usługach mogą umożliwiać publikowanie tekstu, zdjęć, filmów, dźwięku lub innych treści („Treści”). O ile nie określono inaczej w konkretnej Witrynie lub Aplikacji, możesz przesyłać Treść do Usług tylko wtedy, gdy jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych i masz ukończone trzynaście (13) lat. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, musisz uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed opublikowaniem jakichkolwiek treści w Usługach. Możesz publikować tylko te treści, które utworzyłeś lub których właściciel treści dał Ci zezwolenie na opublikowanie. Jeśli Treść przedstawia jakąkolwiek osobę inną niż Ty, musisz mieć pozwolenie od tej osoby lub, jeśli ta osoba jest nieletnia, pozwolenie od rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby przed opublikowaniem Treści. Możesz zostać poproszony o dostarczenie JGRWRITERowi dowodu takiego zezwolenia. Nie możesz publikować ani rozpowszechniać Treści niezgodnych z prawem lub naruszających niniejsze Warunki użytkowania. Publikując lub rozpowszechniając Treści w Usługach, oświadczasz i gwarantujesz, że (a) jesteś właścicielem wszystkich praw do Treści lub jesteś upoważniony do używania i rozpowszechniania Treści w Usługach i (b) Treść nie narusza żadnych prawa autorskie, znaki towarowe, prawo do reklamy lub inne prawa osób trzecich ani nie naruszają żadnych przepisów prawa.

Przesyłając lub publikując Treść do Usług, udzielasz SITE_NAME] nieodwołalnego, wieczystego prawa na całym świecie do reprodukowania, wyświetlania, wykonywania, rozpowszechniania, adaptacji i promowania tej Treści w dowolnym medium. Po przesłaniu lub opublikowaniu Treści do Usług, JGRWRITER nie musi udzielać użytkownikowi żadnych dalszych praw do inspekcji lub zatwierdzania korzystania z takich Treści lub do rekompensaty za takie wykorzystanie. JGRWRITER posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały w jakiejkolwiek kompilacji, pracy zbiorowej lub innej pracy pochodnej stworzonej przez JGRWRITER przy użyciu lub włączeniu Treści zamieszczonej w Usługach.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystko, co możesz opublikować w Usługach oraz konsekwencje opublikowania czegokolwiek w Usługach.

 

TREŚĆ POSTAWIONA PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW
JGRWRITER nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez innych użytkowników w Usługach i nie popiera ich. W żadnym wypadku JGRWRITER nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez Użytkownika w związku z jakąkolwiek Treścią zamieszczoną przez osobę trzecią w Usługach. Jeśli dowiesz się o niewłaściwym użyciu Usług przez dowolną osobę, skontaktuj się z JGRWRITER wysyłając e-mail na adres customercare@JGRWRITER.com. Jeśli czujesz się zagrożony lub uważasz, że ktoś inny jest w niebezpieczeństwie, natychmiast skontaktuj się z lokalnym organem ścigania.

 

KORZYSTANIE Z USŁUG
Podszywanie się pod innych, w tym pracownika lub przedstawiciela Sokicka, a także innego użytkownika jest zabronione. Użytkownik nie może przesyłać do, rozpowszechniać lub w inny sposób publikować za pośrednictwem Usług treści oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, groźnych, naruszających prawa do prywatności lub reklamy, obraźliwych, nielegalnych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia, które mogą stanowić lub zachęcać do popełnienia przestępstwa, naruszają prawa jakiejkolwiek strony lub mogą w inny sposób spowodować powstanie odpowiedzialności lub naruszyć jakiekolwiek prawo. Użytkownik nie może przesyłać treści komercyjnych w Usługach ani korzystać z Usług w celu pozyskiwania innych dla jakiejkolwiek innej komercyjnej usługi online lub innej organizacji.

Bez uprzedniej pisemnej zgody JGRWRITER nie wolno używać kodu komputerowego, oprogramowania do eksploracji danych, „robota”, „bota”, „pająka”, „skrobaka” lub innego automatycznego urządzenia, programu, algorytmu lub metodologii o podobnych procesach lub funkcjonalność lub dowolny proces ręczny do monitorowania lub kopiowania dowolnych stron internetowych, danych lub treści znajdujących się w tej Witrynie lub Aplikacji, lub dostęp za pośrednictwem tej Witryny lub Aplikacji. Nie możesz angażować się w masowe pobieranie plików z Usług; korzystać z mocy przetwarzania komputerowego Usług w celach innych niż te, które są dozwolone powyżej; lub zalać Usługi ruchem elektronicznym zaprojektowanym w celu spowolnienia lub zatrzymania jego działania. Nie możesz tworzyć linków do lub z innych stron internetowych do Usług bez uprzedniej pisemnej zgody JGRWRITER.

 

DZIAŁANIA ZABRONIONE NA USŁUGACH
Poniżej znajduje się częściowa lista rodzajów zachowań, które są nielegalne lub zabronione w Usługach. JGRWRITER zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według własnego uznania zaangażuje się w jakiekolwiek zakazane działania.

Zabronione działania obejmują między innymi:

Korzystanie z Usług w jakimkolwiek celu z naruszeniem lokalnych lub stanowych lub federalnych przepisów ustawowych i wykonawczych;
Publikowanie treści, które naruszają prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności, prawa do reklamy, prawa do tajemnicy handlowej lub jakiekolwiek inne prawa jakiejkolwiek strony;
Publikowanie treści, które są niezgodne z prawem, obsceniczne, zniesławiające, groźne, nękające, obelżywe, oszczercze, nienawistne lub krępujące dla jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu określonego przez JGRWRITER według własnego uznania lub zgodnie ze standardami lokalnej społeczności;
Publikowanie treści, które stanowią cyberprzemoc, określone przez JGRWRITER według własnego uznania;
Publikowanie treści przedstawiających niebezpieczne, zagrażające życiu lub w inny sposób ryzykowne zachowania;
Zamieszczanie numerów telefonów, adresów ulic lub nazwisk osób;
Publikowanie adresów URL na zewnętrznych stronach internetowych lub w dowolnej formie HTML lub kodu programowego;
Publikowanie czegokolwiek, co może być „spamem”, zgodnie z ustaleniami JGRWRITERa, według własnego uznania;
Podszywanie się pod inną osobę podczas publikowania treści;
Zbieranie lub zbieranie w inny sposób informacji o innych, w tym adresów e-mail, bez ich zgody;
Umożliwienie jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi użycia Twojego identyfikatora do publikowania lub przeglądania komentarzy;
Nękanie, grożenie, prześladowanie lub nadużywanie jakiejkolwiek osoby;
Angażowanie się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub uniemożliwiają jakiejkolwiek innej osobie korzystanie lub korzystanie z Usług, lub które, według własnego uznania JGRWRITER, narażają JGRWRITER lub któregokolwiek z jego klientów, dostawców lub jakiekolwiek inne strony na jakąkolwiek odpowiedzialność lub szkodę jakiegokolwiek rodzaj; lub
Zachęcanie innych ludzi do angażowania się w jakiekolwiek zakazane działania opisane w niniejszym dokumencie.
JGRWRITER zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązany, do wykonania któregokolwiek z poniższych:

Zbadaj zarzut, że jakakolwiek Treść zamieszczona w Usługach nie jest zgodna z niniejszymi Warunkami użytkowania i decyduje według własnego uznania o usunięciu lub zażądaniu usunięcia Treści;
Usuń treści, które są obraźliwe, nielegalne lub zakłócające działanie lub które w inny sposób nie są zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania;
Zakończyć dostęp użytkownika do Usług po każdym naruszeniu niniejszych Warunków użytkowania;
Monitorować, edytować lub ujawniać dowolną Zawartość w Usługach; i
Edytuj lub usuń dowolną Treść opublikowaną w Usługach, niezależnie od tego, czy Treść ta narusza te standardy.
 

PRAWA AUTORSKIE OSÓB TRZECICH
Jeśli uważasz, że jakakolwiek Zawartość w Usługach narusza Twoje prawa autorskie, możesz zażądać usunięcia takich Treści (lub dostępu do nich) z tej Witryny lub Aplikacji, kontaktując się z JGRWRITER, jak określono poniżej i podając następujące informacje:

Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone. Opisz pracę i, jeśli to możliwe, dołącz kopię lub lokalizację (np. Adres URL lub stronę w aplikacji) autoryzowanej wersji utworu.
Identyfikacja materiału, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie i jego lokalizacja. Opisz materiał i podaj jego adres URL lub inne istotne informacje, które pozwolą nam zlokalizować materiał.
Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że reklamowane korzystanie z materiałów nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo.
Oświadczenie, że podane przez Ciebie informacje są dokładne i wskazują, że „pod groźbą krzywoprzysięstwa” jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
Podpis lub elektroniczny odpowiednik właściciela praw autorskich lub upoważnionego przedstawiciela.
Wyślij te informacje pocztą na adres:

Privacy@sokicks.com

W celu ochrony praw właścicieli praw autorskich, JGRWRITER utrzymuje politykę wypowiedzenia, w odpowiednich okolicznościach, subskrybentów i posiadaczy rachunków Usług, którzy są sprawcami wielokrotnych naruszeń.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszystkie treści zawarte w Usługach, takie jak tekst, grafika, kod, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, widgety i oprogramowanie, a także kompilacja takich treści (np. Gromadzenie, układ i montaż) jest wyłączną własnością JGRWRITER lub jej dostawców i jest chroniony przez amerykańskie i inne prawa autorskie oraz umowy międzynarodowe. Treść i oprogramowanie w Usługach mogą być wykorzystywane jako źródło zakupów. Jakiekolwiek inne wykorzystanie, w tym powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub wykonywanie treści w Usługach jest surowo zabronione. JGRWRITER jest zastrzeżonym znakiem towarowym Kicksoutlet Retail, Inc. Wszystkie inne nazwy produktów zawarte w Usługach są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Używanie lub niewłaściwe używanie tych znaków towarowych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych, jest zabronione. JGRWRITER egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie prawa. Jeśli masz pytania dotyczące powyższych uwag prawnych, możesz skontaktować się z Kicksoutlet.

 

PRZEKAZYWANIE DO JGRWRITER
Wszelkie informacje, w tym między innymi uwagi, sugestie, pomysły, grafiki lub inne materiały przekazane JGRWRITER za pośrednictwem Usług, stają się wyłączną własnością JGRWRITER, a JGRWRITER ma prawo do korzystania z przekazanych informacji w dowolnym celu bez ograniczeń lub rekompensat dla użytkownika wysłanie zgłoszenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oryginalność każdego zgłoszenia przekazanego JGRWRITER i przyjmuje odpowiedzialność za jego dokładność, stosowność i legalność.

 

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI
Usługi i materiały, widżety i produkty w Usługach są dostarczane „tak jak są” i bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W najszerszym zakresie dopuszczalnym zgodnie z obowiązującym prawem JGRWRITER zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie ograniczając się do, domniemanych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu i nienaruszania. JGRWRITER nie oświadcza ani nie gwarantuje, że funkcje zawarte w Usługach będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że wady zostaną naprawione lub że Usługi lub serwer, który je udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. JGRWRITER nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących wykorzystania lub rezultatów korzystania z materiałów w Usługach pod względem ich poprawności, dokładności, wiarygodności lub w inny sposób. Ty (a nie JGRWRITER) przejmujesz cały koszt niezbędnej obsługi, naprawy lub korekty. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia lub wyłączenia domniemanych gwarancji, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W żadnym wypadku, w tym między innymi zaniedbania, JGRWRITER ponosi odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności korzystania z Usług lub działania Widżetów lub produkty, nawet jeśli JGRWRITER lub upoważnieni przedstawiciele JGRWRITER zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność JGRWRITER za szkody, straty i przyczyny działań (w ramach umowy, zaniedbania lub w inny sposób) nie przekroczy kwoty zapłaconej przez użytkownika, jeśli w ogóle, za dostęp do Usług.

 

ODSZKODOWANIE
Jako warunek korzystania z Usług, użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę JGRWRITER, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców (łącznie „Usługodawców”) przed wszelkimi stratami i wydatkami. , odszkodowania i koszty, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, wynikające z korzystania przez Użytkownika z Usług lub dowolnego Widżetu, w tym wszelkie roszczenia dotyczące faktów, które, jeśli byłyby prawdziwe, stanowiłyby naruszenie tych warunków lub jakiejkolwiek działalności związanej z Państwa kontem (w tym zaniedbanie lub bezprawne ) przez Ciebie lub inną osobę uzyskującą dostęp do Usług przy użyciu Twojego konta.

 

ZAMÓWIENIA PRODUKTOWE
Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem Usług podlegają akceptacji JGRWRITERa. JGRWRITER może odmówić przyjęcia lub anulować każde zamówienie, bez względu na to, czy zamówienie zostało potwierdzone, z jakiegokolwiek powodu, czy nie, i bez odpowiedzialności wobec Ciebie lub kogokolwiek innego. Jeśli Twoja metoda płatności została już obciążona za zamówienie, które zostanie później anulowane, JGRWRITER wyda Ci zwrot pieniędzy.

 

BŁĘDY TYPOGRAFICZNE
W przypadku, gdy sprzedany produkt zostanie omyłkowo wymieniony po niewłaściwej cenie, JGRWRITER zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania wszelkich zamówień złożonych na produkt wymieniony po niewłaściwej cenie, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone, a opłata została naliczona. Jeśli Twoja metoda płatności została już obciążona kosztem zakupu, a Twoje zamówienie zostało anulowane, JGRWRITER wystawi kredyt na konto Twojej metody płatności.

 

INNY
Warunki te będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, U.S.A., bez wprowadzania w życie jakichkolwiek zasad kolizji prawa, a wyraźnie nie przez Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zgadzasz się, że wszelkie działania na mocy prawa lub sprawiedliwości wynikające z niniejszych warunków lub odnoszące się do nich będą składane wyłącznie w stanowych lub federalnych sądach znajdujących się w hrabstwie New York, a Ty niniejszym zgadzasz się i poddasz osobistej jurysdykcji takich sądów. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to będzie uważane za wyłączone z niniejszych warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Brak nalegania przez JGRWRITER na egzekwowanie rygorystycznego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Jest to cała umowa między nami dotycząca przedmiotowego dokumentu i nie może być modyfikowana, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie.

 

Informacja o prawach autorskich @ 2018 JGRWRITER, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.